Tämä on lukion lyhyen matematiikan opiskelun ja opetuksen tukemiseen suunnattu wiki

Wikin tarkoitus on toimia apuna lukion lyhyen matematiikan opiskelussa ja opettamisessa. Wikiin on kerätty aineistoa, jota voi hyödyntää eri tavoin sekä opiskelijalähtöisesti että opettajajohtoisesti. Perusajatuksena on tarjota tukea opiskelijoille, joille lukion lyhyt matematiikka tuottaa eritasoisia ongelmia.

Tämä wiki on aloitettu Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto - PAOK:n osarahoittamassa ja ohjaamassa teematiimissä kevätlukukaudella 2013. Wiki-sivu on CC BY-SA -lisenssin ehtojen mukaisesti kenen tahansa hyödynnettävissä ja muokattavissa. Teematiimiin kuuluivat neljä alla ensiksi mainittua matematiikan opettajaa tai opinto-ohjaajaa. Muutkin aiheesta kiinnostuneet voivat pyytää wikin jäsenyyttä, kehittää tätä eteenpäin ja samalla kirjata alle nimensä yhtenä wikin tekijänä.
 • Johanna Rautasalo, Tammerkosken lukio
 • Sanna Kari, Tammerkosken lukio
 • Sami Pihlavirta, Nokian lukio
 • Marja Pajula, Hatanpään lukiobooks_geometry_189076_tnb.png

Lukion lyhyen matematiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija:

 • osaa käyttää matematiikkaa jokapäiväisen elämän ja yhteiskunnallisen toiminnan apuvälineenä
 • saa myönteisiä oppimiskokemuksia matematiikan parissa työskennellessään
 • oppii luottamaan omiin kykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa, rohkaistuu kokeilevaan, tutkivaan ja keksivään oppimiseen
 • hankkii sellaisia matemaattisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, jotka antavat riittävän pohjan jatko-opinnoille
 • sisäistää matematiikan merkityksen välineenä, jolla ilmiöitä voidaan kuvata, selittää ja mallintaa ja jota voidaan käyttää johtopäätösten tekemisessä
 • saa käsityksen matemaattisen tiedon luonteesta ja sen loogisesta rakenteesta
 • harjaantuu vastaanottamaan ja analysoimaan viestimien matemaattisessa muodossa tarjoamaa informaatioita ja arvioimaan sen luotettavuutta
 • tutustuu matematiikan merkitykseen kulttuurin kehityksessä
 • oppii käyttämään kuvioita, kaavioita ja malleja ajattelun apuna

Lähde: Turun normaalikoulu http://www.tnk.utu.fi/index.php?1508