Tästä löydät linkit yksittäisille kursseille (valtakunnalliset pakolliset lyhyen matematiikan kurssit):-math-clipart-1-150x150.jpg

  • MAB 1 Lausekkeet ja yhtälöt
  • MAB 2 Geometria
  • MAB 3 Matemaattisia malleja I
  • MAB 4 Matemaattinen analyysi
  • MAB 5 Tilastot ja todennäköisyys
  • MAB 6 Matemaattisia malleja II

Valtakunnalliset pakolliset kurssien kurssikuvaukset


1. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1)
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
-harjaantuu käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän ongelmien ratkaisemisessa ja oppii luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä
-ymmärtää lineaarisen riippuvuuden, verrannollisuuden ja toisen asteen polynomifunktion käsitteet
-vahvistaa yhtälöiden ratkaisemisen taitojaan ja oppii ratkaisemaan toisen asteen yhtälöitä.
KESKEISET SISÄLLÖT
-suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus
-ongelmien muotoileminen yhtälöiksi
-yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen
-ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen
-toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen

2. Geometria (MAB2)
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
-harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista
-vahvistaa tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden kuvien piirtämisen taitojaan
-osaa ratkaista käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen.
KESKEISET SISÄLLÖT
-kuvioiden yhdenmuotoisuus-suorakulmaisen kolmion trigonometria
-Pythagoraan lause-kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen
-geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa

3. Matemaattisia malleja I (MAB3)
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
-näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä matemaattisilla malleilla
-tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta.
KESKEISET SISÄLLÖT
-lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen-potenssiyhtälön ratkaiseminen
-eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla

4. Matemaattinen analyysi (MAB4)
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
-tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin
-ymmärtää derivaatan käsitteen muutosnopeuden mittana
-osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan avulla
-oppii sovellusten yhteydessä määrittämään polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon.
KESKEISET SISÄLLÖT
-polynomifunktion derivaatta
-polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen
-polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen
-graafisia ja numeerisia menetelmiä

5. Tilastot ja todennäköisyys (MAB5)
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
-harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja
-tutustuu laskinten ja tietokoneiden käyttöön tilastotehtävissä
-perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin.
KESKEISET SISÄLLÖT
-jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen
-normaalijakauma ja jakauman normittaminen
-kombinatoriikkaa
-todennäköisyyden käsite
-todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä

6. Matemaattisia malleja II (MAB6)
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
-varmentaa ja täydentää yhtälöiden ratkaisutaitojaan
-osaa ratkaista käytännön tilanteisiin liittyviä lineaarisia optimointitehtäviä
-ymmärtää lukujonon käsitteen
-ratkaisee käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja summan avulla.
KESKEISET SISÄLLÖT
-kahden muuttujan lineaariset yhtälöt
-lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen
-kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen
-lineaarinen optimointi
-lukujono
-aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa

Lähde: Turun normaalikoulu http://www.tnk.utu.fi/index.php?1508